Thông báo Cuộc thi "Ảnh Du lịch Tuyên Quang" năm 2022

Thứ hai, ngày 04/07/2022 - 15:42
Đã xem: 146 views

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-SVHTTDL ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang về tổ chức Cuộc thi "Ảnh Du lịch Tuyên Quang" năm 2022, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Tuyên Quang nói riêng cũng như quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung đến với du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, tạo nguồn tư liệu phong phú cho các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, ngày 07 tháng 6 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Thể lệ cuộc thi "Ảnh Du lịch Tuyên Quang" năm 2022 kèm theo Công văn số 530/SVHTTDL-QLDL.