Cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

820 views

Du lịch đã và đang góp phần quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, tạo nhiều việc làm và nâng cao đời sống cho nhân dân. Để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 08 - NQ/TW ngày 16.1.2017 của Bộ Chính trị, tỉnh Tuyên Quang đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển.

 Ngày 27/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị. Cụ thể hóa chủ trương này, cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều giải pháp cụ thể. Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ trong đó có phát triển sản phẩm du lịch và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; nhờ vậy, du lịch Tuyên Quang không ngừng khởi sắc, số lượng du khách và doanh thu tăng nhanh từng năm. Toàn tỉnh hiện có trên 288 cơ sở lưu trú với với 2.946 phòng, 4.116 giường, trong đó có 37 khách sạn 1-2 sao và 01 khách sạn 4 sao. Công suất sử dụng phòng từ 40-60%/năm, vào các dịp lễ hội đạt 100%. Năm 2017, tỉnh đã thu hút 1.569 nghìn lượt khách du lịch, đạt 105,3% kế hoạch, tăng 9,7%; doanh thu xã hội về du lịch 1.343 tỷ đồng, đạt 105,8% kế hoạch, tăng 9,5% so với năm 2016; các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào đến năm 2030

Với mục tiêu đến năm 2020, đón trên 2,2 triệu lượt khách du lịch. Phấn đấu tổng thu du lịch đạt trên 6% GRDP toàn tỉnh. Tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động ngành du lịch. Đến năm 2030, cơ bản là ngành kinh tế quan trọng, đón trên 5 triệu lượt khách và tổng thu du lịch đạt trên 10% GRDP … Tỉnh ta đang tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới tư duy để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao, có nội dung văn hóa sâu sắc; tăng cường quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm du lịch, gắn kết chặt chẽ phát triển du lịch với bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống và danh lam thắng cảnh; đẩy mạnh sản xuất, chế tạo hàng hóa, đồ thủ công nghệ, hàng lưu niệm phục vụ du lịch; quan tâm, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động du lịch…

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 122/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh với mục tiêu đưa du lịch Tuyên Quang thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, phấn đấu từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là nhiệm vụ xuyên suốt của Ban Giám đốc cũng như mỗi cá nhân của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trung tâm đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 122/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, các cấp, ngành cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, từng bước đưa hình ảnh của Tuyên Quang đến gần hơn với du khách, trở thành “địa chỉ đỏ” trên bản đồ du lịch Việt Nam./.

Phạm Hương