Ảnh Trung thu Tuyên Quuang
Thác Mơ
Thác Khuổi Súng
Cọc Vài
Thác Khuổi Nhị
Cây đa Tân Trào
Khách Sạn Mương Thanh TQ
Phong cảnh Tuyên Quang - Tác giả: Đinh Công Thuỷ
Tuyên Quang mùa gặt - Tác giả: Đinh Công Thuỷ
Mùa no ấm - Đinh Công Thuỷ
Đền thờ Bác Hồ - Tác giả: Nhà báo Đinh Công Thuỷ
Khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang" - Tác giả: Nhà báo Đinh Công Thuỷ