Giới thiệu Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Thứ sáu, ngày 21/04/2017 - 08:03
Đã xem: 18,087 views

Giới thiệu Trung tâm Xúc tiến đầu tư

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngày 22/1/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 119/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 23/11/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư.

Theo đó Trung tâm được giao 13 nhiệm vụ, gắn liền với tổ chức hoạt động của ba lĩnh vực: Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang với tên giao dịch Quốc tế là: Tuyen Quang Investment Promotion Center (viết tắt là TQIPC); Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chức năng chính của Trung tâm là quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và tư vấn, cung ứng dịch vụ liên quan đến đầu tư, thương mại, du lịch, thực hiện các dự án đầu tư theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội vào tỉnh Tuyên Quang.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh.

Hướng dẫn các nhà đầu tư về trình tự, thủ tục chuẩn bị hồ sơ, dự án đầu tư; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp của tỉnh...

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc, với các phòng chức năng trực thuộc: Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Phòng tư vấn, hỗ trợ đầu tư, thương mại và du lịch.