Công nhận Điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

804 views

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1273/QĐ-UBND Về việc công nhận Điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Theo đó, 07 điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được công nhận gồm: (1) Điểm du lịch Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang; (2) Điểm du lịch sinh thái thác Bản Ba, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa; (3) Điểm du lịch Động Tiên, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên; (4) Điểm du lịch Đền Hạ, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang; (5) Điểm du lịch Đền Thượng, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang; (6) Điểm du lịch Đền Ỷ La, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang; (7) Điểm du lịch Chùa Hương Nghiêm, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang.

Ảnh Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang

Ảnh Thác Bản Ba, danh thắng Quốc gia

Động Tiên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Chùa Hương Nghiêm (chùa Hang), xã An Khang, thành phố Tuyên Quang

Đền Ỷ La, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang.

Cổng đền Thượng, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang

Đền Hạ, Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm thực hiện việc quản lý các điểm du lịch của địa phương, đảm bảo các nội dung: Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan; bảo đảm vệ sinh môi trường; sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an toàn cho khách du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách du lịch...; Ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác điểm du lịch địa phương theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa và các văn bản có liên quan; Xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về điểm du lịch nhằm phát huy giá trị của các điểm du lịch địa phương.

Giao cho Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát Ủy ban nhân dân huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện nội dung tại Quyết định này và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với các điểm du lịch được công nhận, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nguyễn Hải