Các huyện, thành phố thuộc tỉnh dừng tổ chức các lễ hội trên địa bàn năm 2020

776 views

UBND các huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang đã ban hành thông báo dừng các lễ hội năm 2020 trên địa bàn. BBT Trang TTĐT Du lịch tỉnh Tuyên Quang đăng tải toàn văn các thông báo này.